package main

/*
RpcMap是使用map作为rpc的请求和响应的存储结构实现rpc一样的方法。

要求函数类型为:func(eudore.Context, map[string]interface{}) (map[string]interface{}, error)

如果返回响应为:map[a:1 b:2],需要指定请求header Accept,返回json需要添加Accept: application/json
*/

import (
  "github.com/eudore/eudore"
  "github.com/eudore/eudore/component/httptest"
)

func main() {
  app := eudore.NewApp()
  app.AnyFunc("/*", func(eudore.Context, map[string]interface{}) (map[string]interface{}, error) {
    return map[string]interface{}{
      "a": 1,
      "b": 2,
    }, nil
  })

  // 请求测试
  client := httptest.NewClient(app)
  client.NewRequest("GET", "/").Do().CheckBodyString("map[a:1 b:2]").Out()
  client.NewRequest("GET", "/").WithHeaderValue("Accept", "application/json").Do().CheckHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8").CheckBodyString(`{"a":1,"b":2}`).Out()

  app.Listen(":8088")
  // app.CancelFunc()
  app.Run()
}

results matching ""

  No results matching ""